Facebook
poukazpoukaz

Obchodní podmínky

Provozovatel
Enttiva s.r.o.

Provozovna 
Gold Harmony SPA na adrese Václavské náměstí 804/58, Praha 1 IČO: 289 93 144 se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3

Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v salonu Gold Harmony SPA a kupujícími poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako „salon“.

1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo v salonu na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS, nebo prostřednictvím rezervační systém kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami salonu. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může salon měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Sdělení pře uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Na smluvní vztah mezi salonem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Salon používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší, než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.

2.4. Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných v čl. 9. všeobecných obchodních podmínek, upravujícím právo na odstoupení od smlouvy, výši odstupného, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 všeobecných obchodních podmínek.

2.5. Pro řešení sporu mezi salonem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval salon za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla salonem vyřešena. Salon je povinen se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.6. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a salonem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.

2.7. Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

3. Objednávky služeb

3.1. Termín návštěvy Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky, sms, nebo emailem či v rezervačním systému. Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.2. Přeobjednání Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, je potřeba se omluvit prostřednictvím SMS, telefonátu, zprávou na email nebo v rezervačním systému (klientské rozhraní) nejpozději však 48 hodin před zahájením procedury.

3.3. Předčasný příchod K čekání jsou v salonu určeny prostory čekárny. Prosíme Vás o ohleduplnost.

3.4. Pozdní příchod Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu (45 minut a méně) výše uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než 15minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.

3.5. Absence zákazníka Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby k tomuto datu odečtena z hodnoty certifikátu.

3.6. Odmítnutí služby Služba může být odmítnuta v těchto případech: a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši…) b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb anebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

3.7. Předčasné ukončení služby Služba může být předčasně ukončena, pokud se: a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo b) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

4. Uživatelský účet

4.1. Na základě rezervace zákazníka provedené přes SMS, nebo mail může zákazník provádět objednávání masážních služeb (dále jen „uživatelský účet“).

4.2. Při rezervaci a při objednávání masážních služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v mailu, hovoru či SMS a při objednávání termínu jsou salonem považovány za správné. Správnost údajů salon neověřuje.

4.3. Přístup k mailovému účtu salonu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních informací poskytnutých v mailové komunikaci a bere na vědomí, že salon nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

5. Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené v prostoru recepce náš salon neručí.

6. Ceníky Jsou k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách salonu.

Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle. Nejsem plátce DPH.

7. Dárkový poukaz

7.1. Použití dárkového poukazu U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.

7.2. Hodnota dárkového poukazu Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.

7.3. Platnost dárkového poukazu Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést minimálně 14 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

8. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby. Reklamace se podává emailovou formou.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Zákazník má právo před zahájením poskytování předmětu smlouvy (masáže) odstoupit od smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.4. či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, a má právo na vrácení uhrazené ceny za předmět smlouvy bez účtování odstupného, pokud účinky doručení nastanou ve lhůtě nejméně čtrnácti (14) dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby. Účinky odstoupení nastávají k okamžiku doručení odstoupení salonu, a to na adresu provozovny salonu či na adresu elektronické pošty salonu. V případě pochybností o okamžiku doručení prokazuje takovou skutečnost zákazník.

9.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle čl.9.1. se smlouva od počátku ruší. Salon zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu nejpozději do 10 (deseti) dnů od účinků odstoupení od smlouvy.

9.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. může zákazník od smlouvy odstoupit i ve lhůtě kratší čtrnácti (14) dnů nejpozději však tři (3) dny přede dnem, v němž je sjednán termín poskytnutí služby, při uhrazení sjednaného odstupného. O účincích odstoupení platí čl. 9.1. obdobně.

9.4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle čl. 9.3. vrátí salon zákazníkovi částku ve výši 60 % (slovy: šedesát procent) zákazníkem uhrazené ceny nejpozději do deseti (10) dnů od účinků odstoupení od smlouvy. Z ceny je salon oprávněn si ponechat částku ve výši 40 % uhrazené ceny jako sjednané odstupné.

9.5. V jiných případech než popsaných v čl. 9.1 až 9.4. nebo v jinde v těchto všeobecných obchodních podmínkách nelze od smlouvy odstoupit. 10. Platnost a účinnost Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2022

10. Doprava a platba

• uvedení poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
• uvedení informací o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby
• kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267